Zásady ochrany osobných údajov

_

Vážený partner,

aby ste mohli s nasím klubom spolupracovať, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Nižšie sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť TENNEZ Club, o.z., sídlo: Košická 14, 821 09 Bratislava, IČO: 47 663 413 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?

Zamestnanec

Aby sme s vami mohli uzatvoriť pracovnú zmluvu a plniť si riadne všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu

titul

meno

priezvisko

dátum narodenia

rodné číslo

bydlisko

štúdium

telefónne číslo

emailová adresa

fotografia

kamerový záznam

citlivé osobné údaje (lekárske diagnózy športovcov) na základe písomného súhlasu dotknutej osoby

ostatné údaje potrebné na plnenie si zákonných povinností.

Na základe § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zverejňujeme na našom webovom sídle www.tennez-club.com vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, email. tel. č., keďže ich zverejnenie je potrebné v súvislosti s plnením vašich pracovných povinností.

S vašim súhlasom zverejňujeme na našom webovom sídle www.tennez-club.com vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, fotografia, kamerový záznam.

Zákazník

Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel.č., email.

Súťaž

Aby ste sa mohli zúčastniť súťaže spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel.č., email.

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie, tel. č., email.

Vernostný program

Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, tel. č., email, údaje o nákupoch, údaje o platbách, údaje o získaných výhodách.

Člen klubu

Aby ste mohli byť registrovaný v našom klube spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, tel. č., email, dátum narodenia.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

1. Zamestnanec

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia pracovnej zmluvy a plnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a aj z osobitných právnych predpisov súvisiacich s týmto pracovnoprávnym vzťahom.

2. Člen klubu

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom členstva v klube.

3. E-shop

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

4. Spotrebiteľská súťaž

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti na súťaži a pokiaľ sa stanete výhercom, aj za účelom doručenia ceny. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

5. Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

6. Vernostný program

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.

Aký je náš oprávnený záujem?

Za účelom starostlivosti o Vás spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je starostlivosť o zákazníka, zamestnanca a člena klubu a jeho ochrana.
Za účelom starostlivosti o bezpečnosť zákazníka, zamestnanca a člena klubu a ochrany majetku spracúvame osobné údaje na základe oprávneného záujmu. V tomto prípade používame kamerový systém a spracúvame nasledovné údaje – Kamerový záznam.

Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zaslaním súhlasu cez online formulár alebo zaslaním súhlasu na info@tennez-club.com.

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať cez online formulár alebo zaslaním odvolania info@tennez-club.com.

Komu vaše údaje poskytujeme?

S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje externému účtovníkovi alebo v prípade plnenia si zákonných povinností iným orgánom.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Mzdy a personalistika

a) Osobný spis zamestnanca (platový dekrét, menovací dekrét a iné) sa uchováva po dobu 70 rokov od narodenia.
b) Mzdové listy sa uchovávajú po dobu 20 rokov.
c) Dokumenty týkajúce sa dochádzky, dovolenky a náhradného voľna sa uchovávajú po dobu 3 rokov.
d) Iné dokumenty sa uchovávajú 5 až 10 rokov podľa lehoty stanovenej osobitným zákonom.

Evidencia uchádzačov o zamestnanie

a) Dokumenty týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú po dobu, na ktorý uchádzač o zamestnanie poskytol súhlas.

Účtovníctvo

a) Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

E-shop

a) Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Kúpne zmluvy

a) Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácii

a) Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

a) Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Marketing

a) Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Členstvo

a) Osobné údaje uchovávame pri plnení si zmluvných povinností výlučne po dobu trvania členstva, resp. zmluvy a po dobu nevyhnutnú.
b) Osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu uchovávame výlučne počas trvania súhlasu, resp. ukončenia Vášho členstva
c) Osobné údaje na základe oprávneného záujmu uchovávame výlučne počas trvania oprávneného záujmu.

Členstvo

a) Osobné údaje uchovávame pri plnení si zmluvných povinností výlučne po dobu trvania členstva, resp. zmluvy a po dobu nevyhnutnú.
b) Osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu uchovávame výlučne počas trvania súhlasu, resp. ukončenia Vášho členstva
c) Osobné údaje na základe oprávneného záujmu uchovávame výlučne počas trvania oprávneného záujmu.

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny.

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na
Meno a priezvisko: Mgr. Milan Rolko
Email: info@tennez-club.com
Tel. č.: 00421911460570

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@tennez-club.com. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. . Priestory sú chránené kamerovým systémom ako aj mechanickými prostriedkami. Vyžadujeme kontrolu fyzického prístupu k našim priestorom. Osobné údaje v počítačoch sú chránené heslami. Listiny s osobnými údajmi sú uložené v uzamikateľných skriniach. V súvislosti so získavaním, ukladaním a zverejňovaním osobných údajov vyžadujeme dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení v zmysle smernice na ochranu osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.7.2021
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný mailom alebo na webovom sídle.

Poučenie o právach dotknutých osôb

_

Vážený partner,

aby ste mohli s naším klubom spolupracovať, spracúvame vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Nižšie sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať:

Aké máte práva?

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ osobné údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich osobných údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
• už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
• odvoláte svoj súhlas;
• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
• ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak
• nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
• spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
• vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
• namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
• na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
• z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
• vytvárania zákazníckeho profilu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť emailom na adrese info@tennez-club.com.